SOPIMUSEHDOT

A-KLUBIN SOPIMUSEHDOT

1 Sopimuksen osapuolet

Sopimus tehdään sähköisellä hakemuksella Ahlsellin ja sen nykyisen asiakkaan (jäljempänä tilaaja) välillä. Tilaajalle tulee olla nimenkirjoitusoikeus. Sopimuslinkki löytyy Ahlsellin kotisivuilta.

2 Sopimuksen sisältö

Sopimus koskee Ahlsell Oy:n markkinoimia ja myymiä tuotteita Suomessa.

Sopimuksen sisältämä kauppa jakaantuu seuraaviin myyntilajeihin:

Myymälätilaus
Varastotilaus (ei transit)
3 Sopimuksen voimassaoloaika
A-klubisopimus on voimassa toistaiseksi sopimuspäivästä lähtien ja jatkuu aina automaattisesti vuoden vaihtuessa, ellei sopimusta erikseen irtisanota tilaajan tai Ahlsellin toimesta. Tilaajalla ei ole mahdollista olla Ahlsell-vuosisopimusta A-klubi sopimuksen rinnalla.

4 Toimitukset

Ahlsell Oy noudattaa toimituksissaan toimitusajankohtana voimassa olevia Ahlsell Oy:n yleisiä toimitusehtoja sekä veloitusperusteita.

5 Tuotteiden hinnoittelu

Bonusten ansaitsemisen ehtona on että tuotteet on sopimushinnoiteltuja. Ahlsellin Sopimustuotteiden hinnoittelu perustuu voimassa olevaan Ahlsell Oy:n yleiseen hinnastoon.

6 Bonushyvitteet

Ahlsell Oy myöntää tilaajalle kalenterivuoden sopimushintaisista varasto- ja myymäläostoista bonushyvitteen, kun varasto-ostot alv 0 % saavuttavat alla mainitut tavoitteet. bonushyviteprosentin suuruuteen vaikuttavien ostojen laskenta alkaa alusta vuoden vaihtuessa ja edellisenä vuotena ansaitut bonukset tilaajan tulee käyttää aina seuraavan vuoden loppuun mennessä, eli teoriassa bonukset käytettävissä 12-24kk. Bonukset lunastetaan tuotteina A-klubin verkkokaupasta. Bonus-hyvitysten saamisen edellytyksenä on, että Tilaajan maksut Ahlsell Oy:lle on suoritettu sovittujen maksuehtojen mukaisesti.

Bonusrajat, ostot €, alv 0%

0 – 50t€ à 2 %

50t€ – 100t€ à 3 %

100t€ ylittävältä osalta à 4 %

Esim.

Ostot kalenterivuodessa 105t€ à

Bonuskertymä: 50t€2% + 50t€3% + 5t€*4% = 1000€+1500€+200€ = 2700€

7 Sopimuksen purkaminen tai muuttaminen

Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo tätä sopimusta ja sopimusrikkomus voidaan katsoa merkittäväksi, on toisella sopijapuolella oikeus tämän sopimuksen purkamiseen.

Mikäli Tilaajan liiketoiminnassa, omistussuhteissa tai määräysvallassa sopimuskauden aikana tapahtuu merkittäviä muutoksia, on muutoksista informoitava Ahlsell Oy:n sopimusyhteys-henkilöitä välittömästi. Tallöin sovitaan muutosten mahdollisista vaikutuksista tähän sopimukseen yhteisesti erikseen.

Ahlsell pidättää halutessaan oikeuden muutoksiin.

8 Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa nimenomaisesti luottamuksellisiksi nimetyt tiedot tai tiedot, joiden voidaan katsoa olevan luonteeltaan luottamuksellisia. Tilaaja sitoutuu pitämään luottamuksellisina Ahlsell Oy:n toimittamat tarjoukset ja raportit.

9 Muut ehdot

Asiakas vastaa itse mahdollisista veroseuraamuksista. Bonuskaupan osalta tuotteet sisältävät alv:n, koska Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan arvonlisäveroa ei saa vähentää kirjanpidossa, jos kyse on muusta kuin normaalista mainoslahjasta. A-Klubissa, jossa kanta-asiakaspisteillä Ahlsellin asiakkaat saavat hankkia bonustuotteita, on KHO:n tulkinnan mukaan alv:sta vastuussa viimeisin laskun maksaja, eli tässä tapauksessa Ahlsell. Ahlsellin on suoritettava oman käytön arvonlisäveroa kanta-asiakkaille kanta-asiakasbonuksia vastaan luovutettujen tavaroiden arvosta siltä osin, kun tavaroita ei pidetä tavallisina mainoslahjoina. Muiden ehtojen osalla noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Ahlsell Oy:n yleisiä toimitusehtoja ja veloitusperusteita.

10 Sopimuksen yhteyshenkilöt

A-klubiin voi hakea ainoastaan asiakkaan nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Asiakkaan voimassa oleva yhteyshenkilö löytyy A-klubin web-kaupasta.

Sopimusaikana tapahtuvat yhteyshenkilömuutokset on ilmoitettava Ahlsellille välittömästi osoitteeseen aklubi@ahlsell.fi